Your comments

tôi không nhận được tiền mặc dù đã có người tạo tài khoản trên liên kết của tôi